O szkole

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Niepubliczne Gimnazjum „Zawsze Razem” zostały powołane 1 września 2005 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Zawsze Razem”. Są to placówki o uprawnieniach szkoły publicznej. Są przeznaczone dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dysfunkcjami narządu ruchu.
Po likwidacji gimnazjów działa 8 letnia Szkoła Podstawowa.

Program nauczania dostosowany jest indywidualnie do każdego ucznia tak, aby mógł rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Uczymy twórczego myślenia, pomagamy zrozumieć świat, rozwiązywać problemy, uczymy współpracy z otoczeniem, dajemy wiarę w siebie.

Równolegle z nauką szkolną dzieci objęte są kompleksową rehabilitacją w Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym „Zawsze Razem”.

Szkoła realizuje swoje zadania poprzez:

  • przygotowanie uczniów w miarę możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym;
  • podtrzymywanie i rozwijanie integracji ze środowiskiem;
  • świadczenie usług edukacyjnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb;
  • dostosowanie treści, metod, form nauczania do możliwości uczniów;
  • umożliwienie rozwoju indywidualnych zainteresowań i udział w uroczystościach i imprezach szkolnych i pozaszkolnych np. sportowych, artystycznych;
  • uczenie i wychowywanie poprzez doświadczenie życiowe.
  • Nasi uczniowie objęci są opieką przez wysoko wykwalifikowany zespół pedagogiczny, rehabilitacyjny, a także przez psychologa i logopedę. Ściśle współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.

W ramach rehabilitacji zapewniamy ćwiczenia indywidualne, grupowe, gry zespołowe, zabiegi fizykoterapeutyczne i hydroterapię. Sale gimnastyczne wyposażone są w sprzęt specjalistyczny do ćwiczeń, pionizacji i nauki chodu. Gabinet fizykoterapeutyczny dysponuje aparaturą do wykonywania zabiegów elektroterapii i światłolecznictwa oraz zabiegów z zastosowaniem pola elektromagnetycznego.
Program rehabilitacji dostosowany jest do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka.